Εξάρμοση

Μετά από κάποιο διάστημα, ένα ρουλεμάν θα φτάσει στο τέλος του χρόνου λειτουργίας του και πρέπει να αντικατασταθεί. Παρόλο που το ρουλεμάν δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεμονταριστεί σωστά, ώστε να μην μειωθεί η διάρκεια ζωής του νέου ρουλεμάν που θα το αντικαταστήσει. Έτσι, η χρήση σωστών εργαλείων εξάρμοσης βοηθά στην αποφυγή ζημιών σε άλλα μηχανικά μέρη όπως στον άξονα και τη φωλιά, που συνήθως ξαναχρησιμοποιούνται. Επιπλέον, λανθασμένος τρόπος εξάρμοσης μπορεί να γίνει επικίνδυνος και για τον ίδιο τον χειριστή.